บทความทั่วไป

บทความทั่วไป จะเป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ เรื่องของบ้าน ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบบ้าน การตกแต่งบ้าน เทคนิคการเลือกซื้อบ้าน ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับบ้าน การกู้บ้าน การเช่า-ยืมบ้าน โดยจะเน้นเนื้อหาไปทางเรื่องทั่วไป ที่ไม่ได้เจาะจงเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีเพียงบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับบ้าน