แบบบ้าน

แบบบ้าน คือ การรวบรวมข้อมูลของบ้านหลังใดหลังหนึ่ง มานำเสนอ รายละเอียดต่างๆ ในบ้านหลังนั้นๆ โดยจะอธิบายให้ละเอียดมากที่สุด เช่น แบบบ้านชั้นเดียว = บ้านที่มีลักษณะทางกายภาพทางแนวระนาบ เพียงระดับเดียวทั้งหลัง แบบบ้าน 2 ชั้น = บ้านที่มีพื้นที่ต่างระดับในแนวดิ่ง 2 ระดับ ทั้งชั้นบนและชั้นล่าง โดยพื้นที่ ชั้นบนและชั้นล่างมีอัตราส่วนเท่าๆกัน แบบบ้าน 3 ชั้น = บ้านที่มีพื้นที่ต่างระดับในแนวดิ่ง 3 ระดับ ทั้งชั้นบน ชั้นกลาง และชั้นล่าง โดยพื้นที่ ชั้นบนและชั้นล่างมีอัตราส่วนเท่าๆกัน