เอกสารกู้บ้าน

เอกสารกู้บ้าน เตรียมเอกสารกู้ซื้อบ้านอะไรบ้าง

เพื่อให้การกู้ซื้อบ้านเป็นเรื่องง่าย ๆ

เอกสารกู้บ้าน วิลล่าราคาถูกภูเก็ต เตรียมเอกสารกู้ซื้อบ้านอะไรบ้าง เพื่อให้การกู้ซื้อบ้านเป็นเรื่องง่าย ๆ ภายหลังตระเวนหา ที่พักอาศัย อยู่พักหนึ่ง ในบรรดาตัวเลือก ทั้งหมดผู้ซื้อจะสามารถตกลงใจ เลือก บ้าน ที่เหมาะสม กับตัวเอง ได้ในในที่สุด อีกหนึ่ง ขั้นตอนสำคัญคือ การขอสินเชื่อ ซึ่งความรวดเร็วและการพิจารณาอนุมัติ นั้นเริ่มต้นตั้งแต่ การยื่นเอกสาร กู้ซื้อบ้าน ที่ถูกต้อง รวมทั้งครบถ้วน ซึ่งการเตรียมเอกสาร การขอสินเชื่อบ้านนั้นไม่ยุ่งยากเกินความสามารถ ของผู้ซื้อบ้านมือใหม่ เช่นคุณ ลองมาดูกันว่า เอกสารการขอสินเชื่อบ้าน มีอะไรบ้าง

เอกสารกู้บ้าน

5 ขั้นตอนกู้เงินซื้อบ้าน คอนโด เอกสารกู้บ้าน

เอกสารกู้ซื้อบ้านมีอะไรบ้าง

การขอสินเชื่อบ้าน สามารถแบ่งเอกสารกู้ซื้อบ้านออกเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 เอกสารประจำตัวผู้ขอสินเชื่อ เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารที่จะระบุตัวตนว่าคนที่กู้เป็นใคร แล้วก็พักอาศัยอยู่ที่ใด เอกสารในกลุ่มที่ 1 ซึ่งผู้ขอสินเชื่อจะต้องจัดเตรียมเพื่อยื่นประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อ วิลล่าราคาถูกภูเก็ต มีดังนี้

 • 1. บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จัดเตรียมให้พร้อมอีกทั้งต้นฉบับและก็สำเนา
 • 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน อีกทั้งต้นฉบับรวมทั้งถ่ายเอกสารทุกหน้า
 • 3. ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล ให้ตระเตรียมใบจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อและก็นามสกุล ทั้งต้นฉบับและสำเนา  ใช้ทั้งหมดไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อกี่ครั้ง
 • 4. กรณีสมรส จัดเตรียมทะเบียนสมรส อีกทั้งต้นฉบับรวมทั้งสำเนา
 • 5. กรณีหย่า จัดเตรียมทะเบียนหย่า อีกทั้งต้นฉบับรวมทั้งสำเนา
 • 6. กรณีคู่สมรสเสียชีวิต จัดเตรียมมรณะบัตรของคู่สมรส ทั้งยังต้นฉบับและก็สำเนา
 • 7. กรณีแยกกันอยู่กับคู่สมรส เตรียมใบแจ้งความแยกกันอยู่ ทั้งยังต้นฉบับและก็สำเนา

กลุ่มที่ 2 เอกสารแสดงความสามารถทางการเงิน เอกสารชุดนี้จะให้ข้อมูลด้านรายได้แล้วก็ศักยภาพในการผ่อนชำระของผู้ขอสินเชื่อ รวมถึงหลักทรัพย์ต่างๆ

กรณีเป็นพนักงานประจำสังกัดองค์กร ให้เตรียมเอกสารดังนี้

 • 1. หนังสือรับรองเงินเดือน ฉบับจริง
 • 2. เพย์เมนต์สลิปเงินเดือน หรือใบแจ้งการจ่ายค่าจ้างจากหน่วยงานย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริงและก็สำเนา
 • 3. สมุดบัญชีแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน อีกทั้งฉบับจริงและก็สำเนา
 • 4. กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด ให้เตรียมแบบแสดงรายการภาษีเงินได้รายปีหรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) อีกทั้งต้นฉบับรวมทั้งสำเนา
เอกสารกู้บ้าน

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้เตรียมเอกสารดังนี้

1. สำเนาทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (หนังสือบริคณห์สนธิ) กรณีที่มีการจดทะเบียน
2. สมุดบัญชีแสดงการเดินบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน อีกทั้งบัญชีส่วนตัวและก็บัญชีกิจการ อีกทั้งฉบับจริงแล้วก็สำเนา
3. บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่แสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน แล้วก็วงเงินเบิกเกินบัญชี
4. หลักฐานอื่นๆเกี่ยวกับกิจการ อย่างเช่น ภาพถ่ายกิจการ 5 ภาพ รายชื่อผู้ถือหุ้น งบการเงิน หลักฐานรายได้และก็ทรัพย์สินอื่นๆหลักฐานแสดงการเสียภาษี (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 30) ฯลฯ

กรณีดำรงชีพอิสระ ให้จัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1. บัญชีเงินฝากแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ทั้งยังฉบับจริงและก็สำเนา
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร วิศวกร ทนาย สถาปนิก ฯลฯ

กลุ่มที่ 3 เอกสารแสดงรายละเอียดหลักทรัพย์

ในการขอสินเชื่อบ้านนั้นสถาบันการเงินจะถือเอาอสังหาริมทรัพย์ที่กู้เงินไปซื้อนั้นมาเป็นหลักประกัน ด้วยเหตุนี้เอกสารที่แสดงรายละเอียดหลักทรัพย์ก็คือ เอกสารที่ระบุถึงอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ

1. ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์คือที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้าน ทาว์นเฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ฯลฯ ให้ตระเตรียมสำเนาเอกสารสิทธิที่ดิน โฉนดที่ดิน (น.ส. 4 จ.) หรือหนังสือแสดงสิทธิ์ใน ที่ดิน (น.ส. 3 ก.) ถ่ายสำเนาทุกหน้าจำนวน 2 ชุด

2. ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์เป็นห้องชุด ให้เตรียมหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช. 2) ถ่ายสำเนาทุกหน้า จำนวน 2 ชุด

3. แผนที่ตั้งโดยสังเขปของอสังหาริมทรัพย์ วิลล่าราคาถูกภูเก็ต

4. รูปถ่ายของอสังหาริมทรัพย์

5. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และสัญญามัดจำ หรือหลักฐานการชำระเงินดาวน์

6. กรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์มือสอง เป็นการซื้อต่อที่ไม่ได้ซื้อโดยตรงจากโครงการจัดสรร ให้เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้งทะเบียนบ้านของผู้จะขาย

7. สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง ตัวอย่างเช่น สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด. 13) ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน ใบคำร้องขอเลขที่บ้าน ฯลฯ

เอกสารกู้บ้าน

กรณีมีผู้กู้ร่วม ให้ผู้กู้ร่วมทุกคนจัดเตรียมเอกสารในกลุ่มที่ 1 เอกสารประจำตัวผู้ขอสินเชื่อ และเอกสารในกลุ่มที่ 2 เอกสารแสดงความสามารถทางการเงิน ตามวิธีการและรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านบน

หลังจากเตรียมเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ผู้ขอสินเชื่อควรจะตรวจสอบเอกสารอีกทีเพื่อความแน่ใจว่าเอกสารการขอสินเชื่อบ้านนั้นถูกเตรียมไว้อย่างถูกต้องรวมทั้งครบถ้วนแล้ว ทั้งยังเอกสารที่ต้องการต้นฉบับไปแสดงและก็เอกสารที่ใช้สำเนา ให้ผู้ขอสินเชื่อลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

อย่างไรก็ตาม หากว่าผู้ขอสินเชื่อจะเตรียมเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายการแล้ว แม้กระนั้นสถาบันการเงินมีสิทธิเรียกขอเอกสารหรือหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมอีก ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ในกรณีเช่นนี้ผู้กู้ควรรีบดำเนินการนำเอกสารส่งต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อภายใน 3 วัน เพื่อความต่อเนื่องของกระบวนการพิจารณา

เมื่อเราตัดสินใจที่จะซื้อบ้านหรือคอนโดนั้นๆแล้ว เซลล์หรือเจ้าหน้าที่ก็จะขอเอกสารสำหรับกู้ซื้อบ้าน เพื่อดำเนินการยื่นกู้สินเชื่อกับธนาคาร หากเตรียมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยประหยัดเวลาให้สถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อบ้านเร็วมากเพิ่มขึ้น โดยเอกสารที่ใช้เพื่อสำหรับการยื่นกู้บ้าน วิลล่าราคาถูกภูเก็ต กรณีอาชีพประจำ รวมทั้งอาชีพอิสระ

เอกสารทั่วไปที่ใช้ยื่นกู้บ้าน เอกสารกู้บ้าน

 1. สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง
 2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 3. สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร / ใบแจ้งความแยกกันอยู่
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารกู้ซื้อบ้าน กรณีประกอบอาชีพประจำ หรือผู้มีรายได้ประจำ

 1. สมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
 2. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
 3. หนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนแบบใช้สวัสดิการของหน่วยงาน

เอกสารกู้ซื้อบ้าน กรณีเจ้าของธุรกิจ

 1. สำเนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 2. รายชื่อผู้ถือหุ้น
 3. รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 5. หลักฐานการเสียภาษี เช่น ภ.พ. 30 เป็นต้น
 6. รูปถ่ายกิจการ 4 – 5 ภาพ พร้อมแผนที่ตั้งโดยสังเขป
เอกสารกู้บ้าน

เอกสารกู้ซื้อบ้าน กรณีประกอบอาชีพอิสระ

 1. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน
 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์, ทนาย, สถาปนิก เป็นต้น

เอกสารหลักประกันสำหรับกู้ซื้อ บ้าน (ถ้ามี หรือใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)
สำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะแห่งชาติ แล้วก็หนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีกู้ซื้อ)
สำเนาหนังสือสัญญากู้เงินแล้วก็สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนองย้ายฯ)
ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียน ย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอนจำนองย้ายฯ)
หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร วิลล่าราคาถูกภูเก็ต
สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3ก. / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด(อช.2) ทุกหน้า (กรณีซื้อทรัพย์มือสองต้องรับรองสำเนาโดยเจ้าพนักงานที่ดิน)
ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
แบบแปลน / พิมพ์เขียว
ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
หลังเตรียมเอกสารที่ใช้ยื่นกู้บ้านเรียบร้อยแล้ว ถ้าใครไม่มีเวลาไปธนาคารเองก็ส่งให้พนักงานขายโครงการหรือเซลล์ประจำโครงการช่วยดำเนินการให้ได้เลย

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป รีวิวคอนโดหรู บ้านดิน

เพิ่มเติม : village phuket .pool villa phuket .Villas Phuket . วิลล่าราคาถูกภูเก็ต . วิลล่าภูเก็ตป่าสัก . ขายวิลล่าภูเก็ต . SALE VILLA . buy villa phuket . phuket property . property phuket . บ้านจัดสรร .pool villaphuket village . phuket property . วิลล่าภูเก็ตที่ขาย . วิลล่า . ขายบ้านภูเก็ต . รีวิวบ้านภูเก็ต . home phuket . POOL VILLA . pool villas phuket villa